Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na maszynę do testów zawiesi

12.08.2015

Przedsiębiorstwo INTER ROPE S.C. Kapustka Wiesław Patalas Krzysztof zaprasza  wszystkich zainteresowanych , do złożenia oferty na maszynę do wykonywania testów lin stalowych oraz zawiesi.

Wymagane funkcje / minimalne parametry techniczne: 

Minimalna wymagana siła obciążenia: 100 ton – badanie wydłużenia i siły zrywającej – niszczące i nieniszczące.

Wyposażenie:

 • głowica przesuwna z bolcem do mocowania końca zawiesi
 • bęben linowy do mocowania liny lub zawiesi dłuższych niż 10 m
 • dodatkowy cylinder do badania zawiesi i elementów obciążeniem od 8 do 12 ton
 • panel sterowania
 • oprogramowanie z możliwością wydruku wyników badań w języku polskim i angielskim
 • osłony bezpieczeństwa
 • zestaw kalibrujący

Kryterium oceny ofert:

CENA - 60 %  

TERMIN DOSTAWY - 30 %

OKRES  GWARANCJI – 10 %

Opis sposobu oceny ofert: maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
C = (C min. / Cb) x 100 pkt x waga waga 60 %  gdzie C – cena; Cmin – cena najniższa;  Cb – cena badana.

T = (T min. / Tb) x 100 pkt x waga waga 30 %  gdzie T – termin; Tmin – termin najkrótszy; Tb – termin badany.

G = (G min. / Gb) x 100 pkt x waga waga 10 %  gdzie G – gwarancja; Gmin – gwarancja najdłuższa;  Gb – gwarancja badana.

Termin składania ofert:  do  25.09.2015 r.

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę netto
 • Stawkę podatku VAT
 • Wartość oferty brutto
 • Datę sporządzenia oferty
 • Opis techniczny 
 • Termin ważności oferty
 • Warunki i termin płatności
 • Termin realizacji zamówienia
 • Okres gwarancji

W przypadku przedstawienia oferty w EURO oferta zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia oferty.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Ofertę prosimy przekazać w podanym wyżej terminie w zeskanowanej formie pocztą elektroniczną na adres  biuro@interrope.com  lub osobiście w siedzibie firmy znajdującej się w Jastrzębiu Zdrój (44-260) przy ulicy Bocznej 1 w Polsce.

Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się z nami pod nr telefonu +48 32 4734599 -  przed upływem terminu składania ofert.

 

UWAGA z dnia 18.09.2015:

W uzupełnieniu do zaproszenia do składania ofert na maszynę do testów zawiesi informujemy o zmianach zaproszenia w zakresie:

Kryterium oceny ofert:

CENA - 60 %  

OKRES  GWARANCJI – 40 %

Opis sposobu oceny ofert: maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
C = (C min. / Cb) x 100 pkt x waga waga 60 %  gdzie C – cena; Cmin – cena najniższa;  Cb – cena badana.

G = (G min. / Gb) x 100 pkt x waga waga 40 %  gdzie G – gwarancja; Gmin – gwarancja najdłuższa;  Gb – gwarancja badana.

Ponadto dodaje się informację:  termin dostawy do 29 września 2015 r.

W związku z powyższym:

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę netto
 • Stawkę podatku VAT
 • Wartość oferty brutto
 • Datę sporządzenia oferty
 • Opis techniczny 
 • Termin ważności oferty
 • Warunki i termin płatności
 • Okres gwarancji

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt