Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Inter Rope Sp z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: INTER ROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 44-268, ul Boczna 1.

2. Dane kontaktowe administratora:

  • e-mail: joanna@interrope.com
  • telefon: + 48 32 434 99 19
  • adres korespondencyjny: ul. Boczna 1, 44-268 Jastrzębie Zdrój.

3. Państwa dane osobowe pozyskiwane są od Państwa i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością w celach realizacji procesów produkcyjnych, handlowych, finansowych, księgowych i są wykorzystywane do:

  • Zawarcia i następnie wykonania wszystkich umów, zakupów i realizacji sprzedaży lub przygotowania oferty handlowej na Państwa życzenie, również drogą elektroniczną
  • Kontaktowania się z Państwem przez e-mail, telefon i drogą pocztową, w celach związanych ze świadczeniem usług oraz organizowania programów lojalnościowych i akcji promocyjnych
  • Realizacji obowiązków prawnych dotyczących udokumentowania przeprowadzonych transakcji dla celów podatkowych i rachunkowych, weryfikacji zdolności finansowych i dochodzenia roszczeń i windykacji, tworzenia na potrzeby własne zestawień analityczno-statystycznych oraz do marketingu bezpośredniego
  • Dane mogą służyć również do profilowania w celu określenia preferencji oraz zainteresowań

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu wszystkich istniejących obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie naszym podwykonawcom i podmiotom, których udział niezbędny jest do realizacji spoczywających na nas obowiązków realizacji transakcji, w tym firmom transportowym, spedycyjnym i kurierskim, ubezpieczycielom, agencjom celnym, organom państwowym lub samorządowym, sądom, komornikom i operatorom pocztowym.

6. Dostęp do Państwa danych mogą mieć również upoważnieni pracownicy naszej firmy oraz pracownicy podmiotów świadczących usługi prawne, rachunkowe, doradcze, audytowe i informatyczne.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą.

8. W przypadku przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, który wywołuje skutek natychmiastowy.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl


 

Ogólna nota o korzystaniu ze strony internetowej i o ochronie danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Niniejsze informacje określają zasady korzystania z zasobów witryny internetowej dostępnej pod adresem www.interrope.com, oraz przetwarzania Państwa danych. Informujemy, iż właścicielami ww. witryny internetowej są:

Wiesław Kapustka i Krzysztof Patalas przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTER ROPE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bocznej 1, 44-268 Jastrzębie Zdrój, NIP: 6332078343, REGON: 277916112, KRS 0000988615. Właścicielom przysługują wszelkie prawa do strony internetowej dostępnej pod adresem www.interrope.com w tym jej struktury, treści, jej projektu graficznego, a także majątkowe prawa autorskie do wszystkich umieszczonych na niej elementów.

Rozpoczęcie korzystania z witryny internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na poniższe warunki korzystania z zasobów witryny internetowej. Przed skorzystaniem z naszych usług prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Informacją o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Inter Rope Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Prawo autorskie

Copyright © 2013-2022 INTER ROPE Sp z o.o.
Informacje zamieszczone na naszych stronach internetowych podlegają ochronie prawnej i są przeznaczone wyłącznie do korzystania w ramach niekomercyjnego użytku prywatnego. Zakazane jest zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publikowanie oraz przetwarzanie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną elementów strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków graficznych, znaków towarowych lub innych elementów zamieszczonych na stronie internetowej w celu wykorzystania ich w całości lub części w tym, w formie zmodyfikowanej, chyba że zostało to dokonane po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody właścicieli witryny internetowej. Nazwy handlowe i inne oznaczenia znajdujące się na niniejszych stronach stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli: Spółkę INTER ROPE lub partnerów Spółki. Nieuprawnione korzystanie z zasobów witryny internetowej jest zabronione i stanowi naruszenie praw własności intelektualnej, a także innych przepisów wynikających z ustaw odrębnych.

Pliki cookie (tzw. ciasteczka)

W celu usprawnienia serwisu internetowego używamy plików tzw. “Cookies“. Cookies to drobne informacje, które są wprowadzane do pamięci przez przeglądarki internetowe na dysk twardy i które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej. Pliki Cookies są powszechnie stosowane i mają na celu umożliwienie właściwego funkcjonowania witryny bądź uczynienie korzystania z niej atrakcyjniejszym dla użytkownika. Z drugiej strony pliki Cookies mają na celu dostarczenie określonych informacji właścicielom witryny, a dotyczą preferencji co do odwiedzanych witryn internetowych i zainteresowań. Informacji gromadzonych przez nasze pliki Cookies nie wykorzystujemy do ustalenia Państwa tożsamości, ani do przesyłania Państwu materiałów reklamowych w jakiejkolwiek formie. Jeśli nie chcą Państwo w ogóle otrzymywać żadnych plików Cookies albo tylko niektórych, mogą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informacji o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies znajdą Państwo w swojej przeglądarce w zakładce „Pomoc”. W większości przeglądarek istnieje możliwość zablokowania plików Cookies lub ich trwałe usunięcie. Wskazujemy jednak, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu Cookies do urządzenia użytkownika może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność strony.

Zbieranie, przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą ofertą bez konieczności podawania danych osobowych. Zapisujemy wówczas tylko anonimowe dane dostępu, takie jak nazwa dostawcy usług internetowych, wersja używanej przez Państwa przeglądarki lub nazwy wywołanych plików. Dane te są wykorzystywane jako statystyki odwiedzin i służą tylko do udoskonalenia naszej oferty i zawartych na stronie treści i nie dają żadnej możliwości identyfikacji Państwa osoby.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Głównymi podstawami dla przetwarzania danych naszych klientów są:

  • zgoda na jeden lub kilka określonych celów (przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych lub udzielaniu informacji o charakterze marketingowym).
  • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy;
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów.

Zbieramy dane o naszych Klientach kiedy wypełniają formularze dostępne na naszej stronie, kontaktują się z naszym Biurem, kierują pytania lub wiadomości drogą elektroniczną. W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom. Możemy udostępnić Państwa dane także innym podmiotom przetwarzającym –  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, których udział jest niezbędny do realizacji spoczywających na nas obowiązków w tym firmom transportowym, spedycyjnym i kurierskim, ubezpieczycielom itp.. W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna.

Na Stronie stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu zapewniania ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, lub zniszczeniem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Strony, zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określa Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Inter Rope Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (Pełny tekst dostępny na stronie www.interrope.com). Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, dostępnych jest na stronie: www.uodo.gov.pl

Prawo do uzyskania informacji

W razie pytań związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub użytkowaniem Państwa danych osobowych oraz uzyskaniem informacji, dokonaniem korekty, zablokowaniem lub usunięciem danych, a także cofnięciem udzielonych zgód, proszę skontaktować się z nami drogą pocztową lub elektroniczną pisząc na adres biuro@interope.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe i aktualne, nie gwarantujemy, że informacje, oprogramowanie używane do stworzenia tej strony, aplikacje online, czy też inne usługi oferowane za pośrednictwem tej strony, są wolne od błędów oraz że korzystanie z nich będzie nieprzerwane.  Nie ponosimy również odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej i rościmy sobie prawo do zmiany treści witryny lub zaprzestania dystrybucji strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wejścia na tę witrynę, jej używania lub niemożności używania tej witryny lub którejkolwiek strony połączonej z tą witryną, ani za błędy lub przeoczenia w ich zawartości. Zaznaczamy, że treści zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z ich nieautoryzowanym użyciem.

Czasami na stronie umieszczamy łącza do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od naszej witryny i nie są kontrolowane przez naszą spółkę. W przypadku pokazania linków do stron internetowych podmiotów i osób trzecich nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ich treści. Strony te mogą stosować swoje własne polityki prywatności lub warunki; dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi w przypadku ich odwiedzenia.

Dokładamy ogromnych starań, aby nasze strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych dostępnych na stronie zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przed szkodliwymi programami i wirusami poprzez stosowanie programów antywirusowych.

Aktualizacje niniejszych zasad

Właściciele są uprawnieni do poprawiania zamieszczonych na stronie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek zmian w treści zamieszczonych na stronie informacji dołożymy wszelkich starań aby zostały one opublikowane na naszej stronie w najbliższym możliwym terminie.

 

Masz pytanie?

Skontaktuj się z naszymi doradcami technicznymi lub prześlij zapytanie.

Kontakt